VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROGRAM AMBASADOR ZAVEDENÝ SPOLEČNOSTÍ NASUCHO.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROGRAM AMBASADOR ZAVEDENÝ SPOLEČNOSTÍ NASUCHO.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost Daniel Novotný – Nasucho IČO: 4581807, DIČ: CZ6809170654, se sídlem Opletalova 268 Hřebeč 27345, (dále jen „Nasucho.cz“) pro své obchodní partnery, zákazníky, kteří se zaváží dodržovat tyto podmínky spolupráce, pokud provedou registraci na portálu nasucho.cz v programu Ambasador, tedy program směřující k propagaci nakupování na portálu provozovaných společností Nasucho.cz, splní podmínky v těchto VOP a Nasucho.cz jejich registraci do Programu přijme (dále jen „Partner“), neboť Nasucho.cz má výhradní právo rozhodnout zdali a kdo může participovat na Programu.

2. PROHLÁŠENÍ PARTNERA

Partner prohlašuje, zaručuje se a zavazuje se společnosti Nasucho.cz, že po celou dobu trvání v programu Ambasador

  1. Veškerá prohlášení učiněná Partnerem vůči Nasucho.cz v rámci jednání o účasti v Programu a během samotného Programu jsou pravdivá, přesná a úplná, přičemž neexistuje žádná skutečnost, která by byla s těmito prohlášeními v rozporu.
  1. Přidělený unikátní kód není využíván pro získání slev a jiných výhod přímo pro Partnera a/nebo rodinných příslušníků žijících v jedné domácnosti (jmenovitě manžel nebo manželka, partner nebo partnerka děti rodičů nebo děti partnerů). Přidělený unikátní kód lze využít pro osoby partnerovi blízké, pro jakékoliv vzdálené rodinné příslušníky (nežijící v jedné domácnosti) nebo pro jakékoliv cizí osoby. (Partnerem dle tohoto bodu se rozumí Partner v jakékoliv formě, tj. jako soukromá osoba, podnikatel i právnická osoba,)

Závěrem Partner prohlašuje, že nebyl již dříve z programu vyloučen.

  1. PROHLÁŠENÍ NASUCHO.CZ

Nasucho.cz prohlašuje, zaručuje se a zavazuje se partnerovi, že po celou dobu trvání v programu Ambasador

  1. V případě splnění všech podmínek Programu včetně pravdivosti, úplnosti a správnosti prohlášení Partnera týkající se Programu a dodržování povinností v článku 2 těchto VOP, má Partner nárok na provizi formou slevy na zboží zakoupeného výhradně na portálu nasucho.cz, která je kalkulována z celkového obratu nákupů pod jedním unikátním kódem přiděleným ambasadorovi.
  2. Do celkové slevy se započítávají veškeré nezrušené, zaplacené a realizované objednávky pod jedním unikátním kódem přiděleným Ambasadorovi.
  3. Celková doba pro uplatnění a výši získané slevy není nijak omezena může být uplatněna kdykoliv ze strany ambasadora.

4. KALKULACE PROVIZE

1. Ambasador

V případě splnění všech podmínek Programu včetně pravdivosti, úplnosti a správnosti prohlášení náleží Ambasadorovi provize formou slevy na zboží zakoupeného výhradně na portálu nasucho.cz která je kalkulována z celkového počtu nákupů pod jedním unikátním kódem přiděleným ambasadorovi

Konkrétně

Za každý jednotlivý nákup pod jedním unikátním kódem přiděleným ambasadorovi = sleva 50 Kč

2. Kupující (uplatňuje slevový kód programu ambasador)

Zákazníkovi, který nakoupí zboží výhradně na portálu nasucho.cz a uplatní slevový kód, který obdržel od Ambasadora, náleží sleva.

Konkrétně

Jeden unikátní nákup (nelze opakovat!) = sleva na nákup 10% z ceny objednávky

5. UKONČENÍ PROGRAMU

1. Program může být ukončen odstoupením, dohodou nebo výpovědí výhradně zasláním požadované informace na mail.

2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit následovně:

Partner bez udání důvodu

Nasucho.cz v případě, že partner porušuje podstatným způsobem povinnosti stanovené v těchto VOP. V případě ukončení programu bude partnerovi umožněno uplatnit již nabyté slevy v plné výši.

6. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z těchto obchodních podmínek a též z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající z GDPR, ve znění pozdějších předpisů.

Nákupní košík

Přejít nahoru